Vedtægter

Vedtægter for Vigersted Skytteforening
Opdateret d. 21-03-2018

Navn & hjemsted
§1 Foreningens navn er Vigersted Skytteforening. Foreningen blev stiftet den 10. november 1938, og er hjemmehørende i Ringsted Kommune.

Formål
§2 Foreningens formål er at udføre frivilligt arbejde til fordel for skytter i alle aldre, herunder udbrede kendskabet til og vedligeholde færdighed i skytteaktivitet inden for disciplinerne pistol og riffelskydning.

Organisation
§3 Foreningen er tilknyttet De Danske Skytteforeninger, samt tilsluttet Sjællands Skytte Forbund (SSF) under Dansk Skytte Union (DskyU) og Danmarks Idræts-Forbund (DIF), og således underlagt disses love og bestemmelser.

§4 Da foreningen er berettiget til at udstede våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at orientere politiet eller om fornødent tilbagekalde påtegning over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til besiddelse af et våben.

Medlemsforhold & kontingent
§5 Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig foreningens formål, og samtidig er aktive i en af de discipliner som er på programmet i DDS, SSF, DSU og DIF. Som støttemedlemmer kan alle optages. Kontingent for såvel aktive medlemmer som støttemedlemmer fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet betales helårsvis forud. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når der er grund dertil. I tilfælde af kontingentrestance kan bestyrelsen udelukke et medlem, når der herom gives vedkommende skriftlig varsel på mindst 8 dage. Et udelukket medlem kan anke afgørelsen på førstkommende generalforsamling. Ingen kan repræsentere mere end én skytteforening i samme skydeart, dog kan et medlem repræsentere en anden forening i en idræt, som ikke dyrkes i Vigersted Skytteforening. Ordinær generalforsamling

§6 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Bestyrelsen indkalder hvert år i marts måned til generalforsamling ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside.
Indkaldelsen udsendes med mindst 4 ugers varsel. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Kun aktive medlemmer over 14 år, der har været medlem i de sidste 2 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. Kun fremmødte medlemmer kan stemme. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpel stemmeflerhed, dvs. over halvdelen af de afgivne gyldige stemmer, dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt ændring af og tilføjelse til vedtægerne skriftlig afstemning med mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget. En afstemning skal ske skriftligt, hvis blot ét medlem fremsætter ønske herom. Generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger indføres i foreningens protokol og underskrives af dirigenten.

§7 Den ordinære generalforsamling afholdes efter følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse.
6. Drøftelse af kommende års aktiviteter.
7. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling
§8 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden eller tre bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Endvidere kan 10 medlemmer kræve en ekstraordinær generalforsamling afholdt, når der skriftligt fremsættes ønske herom med forslag til dagsorden.

Bestyrelsen
§9 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på ni medlemmer, der skal være myndige. Bestyrelsen vælges for en periode på to år, således at fire afgår i lige årstal og fem i ulige årstal. Desuden vælges én 1. suppleant og én 2. suppleant, hvor begge er på valg hvert år. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Formanden, næstformanden og kassereren tegner foreningen. I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. Kassereren er sammen med bestyrelsen ansvarlig for regnskabet og kassebeholdningen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fem af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen holder møde når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Der føres protokol over det passerede og de vedtagne beslutninger, og den underskrives af bestyrelsen.

§10 Til i samarbejde med bestyrelsen at varetage foreningens planlagte skydninger, udpeges skydeledere og hjælpere efter behov af bestyrelsen.

Regnskab
§11 Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til den 31. december, bestyrelsen afgiver herefter driftsregnskab og status for det forløbne år til revisorerne. Revisorerne foretager herefter revision af regnskabet for endelig påtegning.

Opløsning
§12 Foreningens opløsning kan kun finde sted på en til dette formål indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Mindst halvdelen af foreningens medlemmer skal være mødt, og forslaget om foreningens opløsning skal vedtages ved skriftlig afstemning med mindst ¾ af de afgivne stemmer for forslaget. Er halvdelen af medlemmerne ikke mødt op, eller opnås ikke ¾ majoritet, indkaldes til en ny generalforsamling, dog tidligst 14 dage efter. Uanset antal fremmødte stemmeberettigede medlemmer kan beslutning om opløsning træffes med mindst ¾ af de afgivne stemmer for forslaget. Ved opløsning af foreningen tilbageleveres til DGI, alt hvad der er modtaget til låns af denne, ligesom foreningens ejendele og fane afleveres til midlertidig opbevaring.